Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του έργου:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΣΤΕΓΗ)»

Ο Δήμος Νεάπολης του Νομού Κοζάνης διακηρύττει ότι την 3η του μηνός Αυγούστου του έτους 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Νεάπολης Ν. Κοζάνης, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3369/2008 που ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΣΤΕΓΗ)»
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 34/2010 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κοζάνης, ανέρχεται στο ποσό των 1.375.363,64 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Νεάπολης του Νομού Κοζάνης, μέχρι τις 29/7/2010 (ημέρα Πέμπτη).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
• Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στο κάτωθι:
- 2η και 3η τάξη μεμονωμένα ανεξαρτήτου έδρας και 4η τάξη εντός νομού ή σε δεύτερο δηλωμένο νομό, για έργα κατηγορίας Οικοδομικών Εργασιών,
- Α2 και 1η τάξη μεμονωμένα ανεξαρτήτου έδρας και 2η τάξη εντός νομού ή σε δεύτερο δηλωμένο νομό για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
- Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους , υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
- Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π, 2η, 3η, και 4η, εντός νομού ή σε δεύτερο δηλωμένο νομό και 2η, 3η, εκτός νομού για έργα κατηγορίας οικοδομικών εργασιών και στην τάξη Α2, 1η και 2η, εντός νομού ή σε δεύτερο δηλωμένο νομό και Α2 και 1η, εκτός νομού για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 22.100,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Νεάπολης, η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 4.6.2011. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μηνών.
Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τ.Α. Ν. Κοζάνης, το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και πρόγραμμα ΣΑΤΑ του Δήμου Νεάπολης έτους 2010 .
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή επιτροπή του Δήμου Νεάπολης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Νεάπολης Νομού Κοζάνης, αρμόδιος υπάλληλος Ν. Χαλτογιαννίδης, τηλ. 248047026, 2468350200, Φαξ: 2468022404 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Νεάπολη 13/7/2010
Ο Δήμαρχος

Αλμπάνης Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΑΤΟΓΛΟΥ

Η φωτογραφία μου
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΚΟΖΑΝΗΣ, Greece
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ..