Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
19 Μαΐου 2010 ημέρα Τετάρτη ώρα 8.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του 1 ΑΠ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Σκαλοχωρίου».
2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Μεσολόγγου του Δήμου Νεάπολης».
3. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου.
4. Παράταση της μίσθωσης του καταστήματος στο οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ.
5. Οδήγηση αυτοκινήτων του Δήμου.
6. Κατανομή ΣΑΤΑ.
7. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
8. Αναμόρφωση του πρ/σμού του Δήμου.
9. Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 170/2009 απόφασης του Δημ. Συμ/λίου περί: «Λύση της διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων».
10. Αιτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
11. Αιτήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΑΤΟΓΛΟΥ

Η φωτογραφία μου
ΝΕΑΠΟΛΗ, ΚΟΖΑΝΗΣ, Greece
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ..